Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Cáo phó: Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ TUẤT, Thân mẫu cha Phêrô Nguyễn Thế Truyền, O.P.; qua đời 22 tháng 07 năm 2012

 

Rip_than_mau_Lm.TrinhTruyen-page-001