Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lễ Phong Chân Phước Ts. Jean-Joseph Lataste

images-stories-2011-fr-jean-joseph-lataste-91x125Vị Tổng Thư Ký Tòa Thánh vừa công bố: Lễ phong chân phước của cha Jean-Joseph Lataste sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật, ngày 03/06/2012 tại Besançon, Pháp.

Hồng Y Angelo Amato, Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh sẽ đại diện Đức Thánh Cha đến tham dự thánh lễ này.

Ban Thỉnh Nguyện Phong Thánh của Dòng.

http://curia.op.org/en/