Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Cáo phó: Bà Cố ANNA CHU THỊ CẨN, thân mẫu cố linh mục Giuse Đỗ Ngọc Bảo, OP.

thiep_tang_ba_co_cha_Bao-page-001_1