Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

www.kinhmancoi.net: Chương trình "Muôn Đoá Hồng Dâng Mẹ"

 

 

Tháng Năm – Tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria sắp đến, ban cổ võ KINH MÂN CÔI – DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM mở chương trình cầu nguyện bằng đọc và suy gẫm Kinh Mân Côi để kết thành triều thiên “MUÔN ĐÓA HỒNG DÂNG MẸ”. Chương trình diễn ra từ Thứ Ba, ngày 01/05/2012 đến Thứ Năm, ngày 31/05/2012 trên kinhmancoi.net và trên các website công giáo khác.

 

I. MỤC ĐÍCH

1/ Chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi;

2/ Tôn vinh Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa;

3/ Cầu xin cho:

1/ Giáo Hội và những nhu cầu của Giáo Hội;

2/ Công việc truyền giáo và các nhà truyền giáo;

3/ Các thành phần trong Dân Chúa;

4/ Thế giới và nền hòa bình thế giới;

5/ Các nhà lãnh đạo và những người mang trọng trách trong xã hội;

6/ Quê hương và Giáo Hội tại Việt Nam;

7/ Những người đau khổ, bệnh tật... và những người chưa biết Chúa;

8/ Các linh hồn nơi luyện ngục;

9/ Bản thân và gia đình...

II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1/ Mỗi ngày, mỗi một người lần hạt một chục Kinh Mân Côi (suy niệm hay ngắm một mầu nhiệm, đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh), mỗi người đăng ký một mầu nhiệm hoặc chọn một mầu nhiệm hay một ngắm tùy ý;

2/ Mỗi người có thể lần hạt chung với cộng đoàn hay riêng miễn sao phù hợp với hoàn cảnh của mình.

III. MÃ SỐ MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI

Mã số

Mầu nhiệm Kinh Mân Côi

V1

Mầu nhiệm thứ 1 mùa Vui

V2

Mầu nhiệm thứ 2 mùa Vui

V3

Mầu nhiệm thứ 3 mùa Vui

V4

Mầu nhiệm thứ 4 mùa Vui

V5

Mầu nhiệm thứ 5 mùa Vui

S1

Mầu nhiệm thứ 1 mùa Sáng

S2

Mầu nhiệm thứ 2 mùa Sáng

S3

Mầu nhiệm thứ 3 mùa Sáng

S4

Mầu nhiệm thứ 4 mùa Sáng

S5

Mầu nhiệm thứ 5 mùa Sáng

T1

Mầu nhiệm thứ 1 mùa Thương

T2

Mầu nhiệm thứ 2 mùa Thương

T3

Mầu nhiệm thứ 3 mùa Thương

T4

Mầu nhiệm thứ 4 mùa Thương

T5

Mầu nhiệm thứ 5 mùa Thương

M1

Mầu nhiệm thứ 1 mùa Mừng

M2

Mầu nhiệm thứ 2 mùa Mừng

M3

Mầu nhiệm thứ 3 mùa Mừng

M4

Mầu nhiệm thứ 4 mùa Mừng

M5

Mầu nhiệm thứ 5 mùa Mừng

 

IV. ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

1/ Đăng ký qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , với cú pháp:

* Nếu đăng ký mầu nhiệm:

Tên họ (hoặc tên thánh)_mã số mầu nhiệm Kinh Mân Côi. Ví dụ: Giuse_V1;

* Nếu không đăng ký mầu nhiệm, nhưng chọn một mầu nhiệm tùy ý:

Tên họ (hoặc tên thánh)_TY (tùy ý). Ví dụ: Giuse_TY.

2/ Đăng ký qua điện thoại di động: 0988560042, với cú pháp:

* Nếu đăng ký mầu nhiệm:

Tên họ (hoặc tên thánh)_ mã số. Ví dụ: Maria_M1;

* Nếu không đăng ký mầu nhiệm, nhưng chọn một mầu nhiệm tùy ý:

Tên họ (hoặc tên thánh)_TY. Ví dụ: Gioan_TY.

3/ Đăng ký trực tiếp trong mục LIÊN HỆ tại website kinhmancoi.net, bằng cách điền các thông tin:

* Tên họ hoặc tên thánh vào mục ”Tên bạn”;

* Địa chỉ email vào mục “Địa chỉ email”;

* Ghi chữ viết tắt “MDHDM” (Muôn Đóa Hồng Dâng Mẹ) vào mục “Tiêu đề thông điệp”;

* Đăng ký Mầu nhiệm Kinh Mân Côi nào thì ghi mã số vào mục “Nội dung thông điệp”, nếu tùy ý chọn mầu nhiệm thì ghi là “TY”.

 

Nguyện xin Thiên Chúa Cha toàn năng, tình yêu của Chúa Giêsu và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả chúng ta nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.

 

KINHMANCOI.NET

KINH MÂN CÔI – DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

Đặc trách

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.